Op woensdag 5 juni heeft de dorpsraad vanuit gemeente Land van Cuijk onderstaand persbericht ontvangen over de ontwikkelingen rondom het kindcentrum Beers-Vianen. Het persbericht bevat veel open eindes, die wel besproken zijn in de werkgroep en stuurgroep. De gemeente heeft aangegeven, dat tijdens een voor de dorpen Beers en Vianen gezamenlijke informatiebijeenkomst hierop toelichting gegeven zal worden. We roepen alle geïnteresseerde inwoners van Beers op om naar de bijeenkomst te gaan, en niet alleen (toekomstige) ouders van kinderen op de basisschool. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via www.gemeentelandvancuijk.nl/informatiebijeenkomst-kindcentrum 

 

PERSBERICHT 

 

Schoolbestuur, gemeente en dorpsraden Beers en Vianen concluderen na onderzoek: locatie Calbroek niet realistisch voor kindcentrum

 

Op zoek naar een evenwichtige spreiding van onderwijs en sport

 

Voor de ontwikkeling van één kindcentrum voor de dorpen Beers en Vianen zijn opnieuw potentiële locaties onderzocht. Dit onderzoek werd gestart na een motie vanuit de gemeenteraad, waarbij de locatie Calbroek in Beers centraal stond. De beide dorpsraden, schoolbestuur Optimus en de gemeente hebben op basis van de onderzoeksresultaten unaniem geconcludeerd dat de locatie Calbroek niet realistisch is.

 

De basisscholen in Beers en Vianen zijn al jaren op weg naar een fusie. Een samenvoeging van de twee scholen is hierdoor noodzakelijk. Om de leerlingen toekomstbestendig de hoogste kwaliteit van onderwijs en ontwikkeling te kunnen bieden, wordt een nieuw kindcentrum opgericht. Een kindcentrum is meer dan een school en biedt bijvoorbeeld ook kinderopvang.

 

Het locatieonderzoek

Na eerder onderzoek en gesprekken met de provincie concludeerde het college dat de huidige locatie van basisschool Jan de Quay in Beers het meest geschikt zou zijn voor dit kindcentrum. De gemeenteraad heeft vervolgens op 6 juli 2023 via een motie gevraagd de locatie ‘Calbroek’ nader te onderzoeken, omdat die de voorkeur heeft van de beide dorpsraden en het schoolbestuur. Het college heeft hier gehoor aan gegeven en heeft hiervoor een onafhankelijk onderzoeksbureau (SAB) ingeschakeld.

 

Vanwege wettelijke voorschriften heeft dit onderzoek zich niet beperkt tot alleen de locatie Calbroek, maar is het uitgebreid naar het grotere gebied van Beers en Vianen. Dit onderzoek heet een ‘laddertoets duurzame verstedelijking’, waarbij binnenstedelijke locaties in Beers en Vianen voor toetsing worden geselecteerd. De methode van dit onderzoek is voorafgaand besproken met de werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de dorpsraden van Vianen en Beers, schoolbestuur Optimus en de gemeente Land van Cuijk. De locaties zijn op basis van drie scenario’s onderzocht: is de locatie geschikt voor alleen een kindcentrum met gymzaal, voor een kindcentrum met een binnensportaccommodatie (sportzaal) of voor een kindcentrum met een binnensport- en een buitensportaccommodatie voor voetbal en tennis.

 

De conclusie van het onderzoek

Het onderzoek heeft helderheid gebracht: de haalbaarheid van een kindcentrum op de locatie Calbroek is vanwege daar aanwezige aardkundige, cultuurhistorische en natuurwaarden, maar ook op basis van een nader uit te voeren meerjarig onderzoek niet te garanderen en niet realistisch. Hoewel de dorpsraden en het schoolbestuur voorstander waren van de locatie Calbroek, heeft de stuurgroep/werkgroep om deze redenen unaniem besloten om af te stappen van het scenario van de locatie Calbroek. Ten gunste van de leefbaarheid in beide dorpen gaan we op zoek naar een evenwichtige spreiding van voorzieningen voor onderwijs en sport binnen Beers en Vianen.

 

Hoe nu verder?

Het college heeft het standpunt van de stuurgroep/werkgroep overgenomen en gaat samen met het schoolbestuur en de dorpsraden in gesprek met de lokale sportverenigingen. De gemeente doet voor dit gezamenlijke vervolgproces een voorstel met een planning van de vervolgstappen en bespreekt dit met de werkgroep.

 

Informatiebijeenkomst 18 juni

Op 18 juni vindt er voor de dorpen Beers en Vianen een gezamenlijke informatiebijeenkomst plaats over de resultaten van het onderzoek en het te starten vervolgproces. Deze bijeenkomst vindt plaats in Café-zaal De Hei in Vianen, van 19.30 uur tot 21.00 uur. Inloop vanaf 19.00 uur. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via www.gemeentelandvancuijk.nl/informatiebijeenkomst-kindcentrum